Niezalogowany

SedArte v. 0.4


I. Generalny cel:

 


Stworzenie programu wspomagającego badanie ukierunkowania postaw względem wybranych obiektów. Aplikacja na obecnym etapie tworzona jest przede wszystkim z myślą o badaniu postaw politycznych, co jednak nie czyni z niej narzędzia o użyteczności zawężonej wyłącznie do wspomnianej tematyki. Program stosunkowo łatwo jest przystosować do badania różnorodnych postaw w oparciu o zróżnicowany materiał źródłowy, utrwalony techniką cyfrową (mogą to być skany artykułów prasowych, filmy, grafika). Aplikacja nie jest w stanie zastąpić człowieka w ustaleniu tego, czy postawa jest pozytywna, czy negatywna oraz jakie jest jej natężenie, a także w określeniu tego, jakie znaczenie ma dane ustosunkowanie podmiotu, np. w skali całego badania, jej celem jest usprawnienie, zobiektywizowanie procesu badawczego (w tym umożliwienie rzetelnego pomiaru postaw oraz ułatwienie procesu przetwarzania uzyskanych wyników). Ambicją autora nie jest całościowe zinformatyzowanie, zautomatyzowanie przebiegu badania, lecz wprowadzenie metod ilościowych tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione. Analiza jakościowa stanowiąca rdzeń badania nie ma tu być w jakikolwiek sposób wyeliminowana, lecz ma uzyskać wsparcie. Program tworzy „ramy” i sam z siebie nie przesądza o „obrazie”, jaki się w nich znajduje. 
 

 

II. Szczegółowe tematyczne zorientowanie programu


W aktualnej postaci program ukierunkowany jest na badanie postaw politycznych w latach 1929-1939, wyrażonych w ówczesnej prasie. Badanie może dotyczyć postaw grup społecznych, ale równie dobrze mogą to być postawy jednostki (polityka, publicysty, przedsiębiorcy itp.) względem obiektów uznawanych za właściwe polityce.

 

III. Kluczowe aspekty programu:


 
a. Pomiar
W przypadku projektów badawczych operujących na dużej próbie badawczej, w sposób naturalny pojawia się problem z jednolitym, ustandaryzowanym przetworzeniem dużej ilości materiału źródłowego pod kątem przyjętej metodologii. Obfitość źródeł może przytłaczać i sprzyjać arbitralności, sprawiać tym samym, że badacz będzie szedł na skróty podkopując rzetelność swojego działania. Najlepszym remedium chroniącym przed nadmierną subiektywnością jest elektroniczny kwestionariusz, służący do usystematyzowanego zbierania danych, który sam „wymusza” na badaczu trzymanie się przyjętej metodologii, tym samym obiektywizując cały proces. Stosując takie narzędzie wielce utrudnione jest pominięcie kluczowych informacji (np. uzasadnienia takiego, a nie innego ukierunkowania postawy) przy przetwarzaniu źródeł, ponieważ w przypadku ich braku formularz zwyczajnie nie zostanie przesłany i następnie utrwalony.

b. Utrwalenie
Kluczową kwestią jest sposób utrwalenia treści formularza tak, aby była ona uporządkowana, łatwo dostępna oraz możliwa do sprawnego przetwarzania i analizowania. W tym celu zastosowano relacyjną bazę danych, która pozwala trwale dokumentować proces badania, w tym pozwala na archiwizowanie jego etapów, dzięki czemu ryzyko utraty cennych danych jest zminimalizowane. Ponadto każdy rekord można przetworzyć do pliku PDF i następnie wydrukować, dzięki czemu możliwe jest stworzenie materialnej dokumentacji badania.

c. Analiza
Informacje zgromadzone w bazie danych mogą być przetworzone w różnorodnych sposób. W przypadku badania zorientowanego na ukierunkowanie postaw, najważniejsze jest konfrontowanie postaw negatywnych i pozytywnych względem jakiegoś przedmiotu, obiektu postawy. W programie tego rodzaju analizę zrealizowano poprzez selekcję z bazy danych rekordów dotyczących konkretnego obiektu postawy, następnie podzielenie ich według kryterium kierunku postawy (pozytywny – negatywny) i zaprezentowanie wyniku w odrębnych tabelach, a także w postaci wykresów prezentujących ilościowy stosunek obu rodzajów reakcji na przedmiot postawy. Takie rozwiązanie zapewnia możliwość niemal natychmiastowej analizy zgromadzonego w pomiarze materiału.

d. Ewidencjonowanie i kontrola stanu badania
Program umożliwia śledzenie postępu prac w postaci tabeli podzielonej na miesiące i lata, która stanowi zarazem formę wizualizacji próby badawczej. Takie rozwiązanie czyni z miesiąca jednostkę podstawowej ewidencji stanu zaawansowania badania. Użytkownik może zdefiniować status danego miesiąca włączając go do próby badawczej i wyłączając z niej oraz oznaczając miesiąc jako zakończony tj. uznając, że pomiar dla danego miesiąca znajduje się w bazie. Istnieje możliwość dodania notatki do konkretnego miesiąca, takie rozwiązanie pozwala na odnotowanie wypowiedzi, które nie stały się przedmiotem pomiaru, a które z jakichś przyczyn mogą okazać się istotne w analizie, czy pisaniu pracy zdającej raport z całości badania. Aplikacja odnotowuje, we wspomnianej tabeli, także ilość formularzy właściwych poszczególnym miesiącom wchodzącym w skład próby badawczej oraz wylicza ogólny postęp badania i wizualizuje go w postaci tzw. paska postępu.

e. Wyszukiwanie informacji
Program posiada prostą wyszukiwarkę, operującą na dwóch zasobach: polach uzasadnień postaw obecnych w formularzu odpowiedzialnym za zasadniczy pomiar oraz w notatkach przypisywanych poszczególnym miesiącom. Dodatkowo program posiada wyszukiwarkę bardziej skomplikowaną wyszukiwarkę, wykorzystującą silnik wyszukiwania Elasticsearch, dzięki któremu możliwe jest wykonywanie złożonych zapytań wyszukujących - zawężanie zakresu wyszukiwania poprzez wskazanie konkretnych obiektów, przedziału czasowego.

f. Zespołowość (Kooperacyjność)
Program zakłada możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników, którzy mogą niezależnie od siebie dokonywać pomiarów. Taka możliwość zapewniona jest poprzez istnienie niezależnych od siebie kont użytkowników. Tego typu rozwiązanie może z jednej strony posłużyć do usprawnienia badania na zasadzie podziału pracy nad materiałem źródłowym, z drugiej strony umożliwia intersubiektywne sprawdzenie trafności pomiaru, ponieważ badacze mogą niezależnie od siebie przebadać, np. ustalony uprzednio wycinek próby i następnie skonfrontować swoje wyniki.

g. Transparentność
Ogólnoświatowa dostępność programu za pośrednictwem Internetu umożliwia wgląd do bazy danych i tym samym do rezultatów badania. Dzięki czemu wnioski wypływające z badania mogą być szybko i łatwo weryfikowane, co wydatnie podnosi wartość całego przedsięwzięcia.

h. Bibliografia

Program automatycznie tworzy bibliografię na podstawie wypełnionych formularzy pomiaru. Dodatkowo tworzy także listę publikacji w postaci nadającej się do bezpośredniego wstawienia danej pozycji jako przypisu.

i. Dostępność na urządzeniach mobilnych

Aplikacja internetowa jest przystosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych - dopasowuje się do różnych typów ekranów.

 


IV. Funkcjonalności

 

 • prezentacja skróconych rekordów w ujęciu tabelarycznym z możliwością ich sortowania wg. daty;
 • elektroniczny kwestionariusz podlegający walidacji i służący do utrwalania pomiaru w bazie danych;
 • możliwość usuwania, edycji rekordów, osobnego wyświetlenia szczegółów danego rekordu, w tym przetworzenia ich do postaci pliku PDF;
 • możliwość klasyfikacji rekordów do wielu kategorii (wiązanie encji formularza z encją kategorii – wiele do wielu w mapowaniu obiektowo-relacyjnym);
 • możliwość dodawania wielu plików graficznych do formularza i ich zapis w wyznaczonym do tego celu folderze (relacja jeden do wielu). Alternatywnie istnieje możliwość podania odsyłacza do zdigitalizowanej publikacji zamieszczonej w innym serwisie internetowym. Własna reguła walidacji sprawdzająca, czy plik(ew. pliki) lub link do źródła został podany w formularzu;
 • związanie, tzw. cyklu życia formularza z właściwymi mu plikami materiałów źródłowych skutkujące tym, że usuniecie formularza pociąga za sobą usunięcie plików do niego przynależnych (kaskadowość Doctrine 2);
 • Dwa „mechanizmy” potwierdzeń usunięcia elementów. Pierwszy oparty na rozwiązaniach wyłącznie po stronie serwera – w przypadku usunięcia całego rekordu. Drugi z wykorzystaniem Javascript - modal window Bootstrap 3;
 • możliwość ilościowej analizy zgromadzonych danych w oparciu o porównanie rekordów dotyczących postaw pozytywnych i negatywnych względem wskazanego obiektu. Przedstawienie wyniku w postaci odrębnych wykazów oraz formie dwóch typów wykresów;
 • odrębna sekcja służąca śledzeniu postępu badań w układzie lata/miesiące, gdzie istnieje możliwość przełączania statusu poszczególnych miesięcy, dodawania notatek. Ponadto program wylicza i wizualizuje całościowy postęp pomiaru w ramach próby badawczej;
 • odnotowanie ilości formularzy w poszczególnych miesiącach tabeli działu Próby zrealizowana przy pomocy techniki odtworzenia obiektu (ResultSetMapping) w celu zastosowania konwencjonalnego zapytania SQL wybierającego rekordy po wskazaniu konkretnego roku i miesiąca (obejście ograniczeń Doctrine 2) ;
 • prosta wyszukiwarka zorientowana na przeszukiwanie dwóch rodzajów zasobów (rozwiązanie tymczasowe);
 • wyszukiwarka oparta o Elasticsearch (integracja poprzez FOSElasticaBundle - mapowanie manualne) - kolorystyczne oznaczanie wyszukiwanych słów, zawężanie wyszukiwania do przedziału czasowego, przedmiotu postawy;
 • własny panel administracyjny umożliwiający dodawanie nowych obiektów(kategorii) i ich edycję, dodawanie artykułów, oraz zawierający prezentację artykułów i kategorii w postaci odrębnych wykazów (rozwiązanie tymczasowe);
 • zintegrowany edytor WYSIWYG widoczny przy polach tekstowych wspomagający pisanie;
 • dodatkowy zintegrowany panel administracyjny (Sonata Admin Bundle) umożliwiający zarządzanie rekordami w bazie danych, w tym przede wszystkim zarządzanie użytkownikami (główne rozwiązanie w zakresie administracji aplikacją);
 • zintegrowany pakiet Sonata User Bundle zapewniający uwierzytelnianie, autoryzację użytkowników, przypomnienie hasła, a także możliwość zmiany hasła, nazwy użytkownika, adresu e-mail;
 • kontrola dostępu dla poszczególnych typów użytkowników, zarządzanie uprawnieniami dostępowymi z panelu administracyjnego Sonata;
 • separacja rekordów na podstawie kryterium identyfikatora użytkownika. Użytkownik ma dostęp jedynie do danych, które sam wprowadził. Wyjątkiem jest użytkownik o statusie administratora mający wgląd do całości danych;
 • zautomatyzowana bibliografia oraz lista źródeł w formie ułatwiającej wstawianie przypisów do publikacji;
 • formularz kontaktowy;
 • dostępność na urządzeniach mobilnych - responsywana struktura warstwy wizualnej/widoku;
 • wyświetlanie komunikatu o wykorzystaniu plików cookies;
 • "mechanizm" powrotu do górnej sekcji strony;